Velkommen til studier i stavanger 

FORMÅLET

med studiene er å forberede og dyktiggjøre deg til tjeneste i menighet, misjon og samfunn.

IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse vil gi deg

  • kunnskap om og erfaring i hva det vil si å være en bevisst etterfølger av Jesus Kristus
  • en kompetanseheving som fundament for et yrkesaktivt liv eller frivillig engasjement i menighet, organisasjon og samfunn
  • utrustning til å bygge bro og kommunisere på tvers av generasjoner og kulturelle grenser
  • kompetanse til lederroller på ulike nivå i menighet og samfunn
  • Innsikt og trygghet i egen identitet som leder og medarbeider

 

Utdannelsen ved IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse er en lederutdanning som retter seg mot nåværende og fremtidige medarbeidere i menighets- og organisasjonsliv. Studiene kan tjene som videre- eller etterutdannelse for deg som allerede er leder eller har en annen faglig utdannelse. Er du på begynnelsen av ditt utdanningsløp, kan du passe fag fra IMI Institutt inn i din videre utdannelse.

Vi tilbyr emner som kan inngå i akademiske grader ved VID vitenskapelige høgskole:

  • Profesjonsstudiet i teologi og bachelorgrad i teologi
  • Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling
  • Bachelorgrad i samfunnsfag

 

Vi ønsker studenter fra ulik kirkelig og kulturell bakgrunn velkommen på IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse!

Mangfold og variasjon er en positiv ressurs både for læring og studiemiljøet ved skolen.

 

 

 

Undervisningen i Lederskap har fått meg til å løfte blikket slik at jeg kan se jobben min fra et fugleperspektiv. Ny innsikt og kunnskap har gitt meg ny inspirasjon og glede i jobben.

Anne Dahlseng

Emner og mål

for deg som vil studere heltid

kurs 110 2017/2018

En vanlig uke på kurs 110 består av undervisning tirsdag til torsdag, i tillegg til praksis. All undervisning er obligatorisk.

Emne 111: Disippelgjøring

Hva er det bibelske grunnlaget for disippelgjøring, og hvordan har det sett ut gjennom kirkens historie? Hvordan kan vi gjøre disipler i dag? Hvilke verktøy og metoder er nyttige for å jobbe med disippelgjøring i dag?

Emnebeskrivelse

Emne 112: Guds rike (10 studiepoeng)

Hva betyr det når Jesus sier at Guds rike er nær? Hva ber vi om når vi sier «La ditt rike komme»? Hva mener Jesus med at Guds rike er inni oss?

Emnebeskrivelse

Emne 113: Misjonal menighet (10 studiepoeng)

Hva er kirkens natur? Hva vil det si at kirken er sendt til verden? Hvordan påvirker kirken og samfunnet hverandre?

Emnebeskrivelse

Emne 114: Utenlandspraksis med prosjektarbeid

Fire ukers praksis i menighet eller organisasjon i det postmoderne Europa for å lære om hvordan disse har utviklet relevante og livskraftige uttrykk for menighet?

Emne 115: Misjonal ledelse (10 studiepoeng)

Hvordan leder man en menighet som når nye mennesker med evangeliet? Hvordan forholder vi oss til vår tids postmoderne, verdipluralistiske og flerreligiøse samfunn?

Emnebeskrivelse

Fag 101: Tilbedelse

Hvordan tilber vi i eget liv og som fellesskap? Hvordan leder man en forsamling i forskjellige former for bønn og lovprisning?

Fag 102: Fellesskap

Hvordan preger vi de fellesskapene vi er en del av, og hvordan preger de oss? Hvordan kan ledere bidra til å forme trygge og rause fellesskap?

Fag 103: Kroppsøving

Fysisk aktivitet er viktig for å ivareta en god fysisk og psykisk helse

Mentorgruppe

Alle studenter ved IMI institutt er en del av en mentorgruppe. Gjennom ukentlige gruppesamlinger skapes det en arena hvor man reflekterer over forholdet mellom teoretisk basiskunnskap fra forelesning, prosjektarbeid og praksiserfaring i menighet og organisasjon.

Praksis

Gjennom skoleåret har hver student en praksisplass i IMI-kirken eller annen menighet hvor kunnskap forankres i livsnær praksis. Oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I snitt har heltidsstudenter 7,5 timer praksis i uken.

I tillegg inkluderer kurs 110 fire ukers praksis i to ulike menighetsmiljø i England; i menighetsnettverket til Holy Trinity Brompton (London) og i St. Thomas Crookes (Sheffield). Dersom du ikke har anledning til å reise utenlands, kan det legges til rette for alternativt praksisopphold.

For deg som vil studere deltid

Kurs 130 2017/2018

Kurs 130 har undervisning hver onsdag i tillegg til én intensivuke med undervisning høsten 2017 og 2-3 intensivuker våren 2018. Totalt utgjør undervisning, prakis og egenstudier et 50% studium. Alle undervisning er obligatorisk.

Emne 131: Lederskap (10 studiepoeng)

Hva vil det si å være en god kristen leder? Hvordan kan vi lede andre for å få frem det beste i dem? Hvilke redskaper har ledere tilgjengelig for å møte utfordringer, og hva gjør man når det oppstår konflikt?

Emnebeskrivelse

Emne 132: Veiledning og personlig forming

Hvordan formes identiteten vår, og hva påvirker den? Hvordan kan vi samtale på en god og hjelpsom måte med mennesker i krevende livsperioder? Hvilke verktøy kan vi benytte for å fremme personlig vekst hos oss selv og andre?

Emnebeskrivelse

Emne 133: Guds rike ii (10 studiepoeng)

Hvem er Den hellige Ånd, og hva gjør han? Hvordan skal vi tolke forskjellige karismatiske erfaringer og uttrykk, og hvilken rolle spiller de i kirkens misjonsoppdrag? Hvilken plass og uttrykk kan kirkens helbredende tjeneste ha i dag? Hvordan kan vi legge til rette for profetisk tjeneste på et godt læremessig og sjelesørgerisk grunnlag?

Emnebeskrivelse

Fag 101: Tilbedelse

Hvordan tilber vi i eget liv og som fellesskap? Hvordan leder man en forsamling i forskjellige former for bønn og lovprisning?

Mentorgruppe

Alle studenter ved IMI institutt er en del av en mentorgruppe. Gjennom ukentlige gruppesamlinger skapes det en arena hvor man reflekterer over forholdet mellom teoretisk basiskunnskap fra forelesning, prosjektarbeid og praksiserfaring i menighet og organisasjon.

Praksis

Gjennom skoleåret har hver student en praksisplass i IMI-kirken eller annen menighet hvor kunnskap forankres i livsnær praksis. Oppfølging av veileder sikrer kvalitet og kontinuitet i læringen. I snitt har deltidssstudenter 3,5 timer praksis i uken.

 

IMI Institutt for Teologi, Misjon og Ledelse samarbeider med VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen) slik at de som ønsker det kan ta eksamen og studiepoeng i utvalgte fag. Studenter som ønsker å ta studiepoeng må søke om opptak på VID vitenskapelige høgskole og betale semesteravgift ved VID vitenskapelige høgskole for å kunne avlegge eksamen i de aktuelle fagene.

Ønsker du mer informasjon angående dette er du velkommen til å ta kontakt med oss: andrea@imikirken.no
 

FORDELENE VED Å STUDERE VED IMI INSTITUTT 
FOR TEOLOGI, MISJON OG LEDELSE I STAVANGER

GJØR TEOLOGIEN TILGJENGELIG
Vårt mål er at den teologiske treningen skal gjøres tilgjengelig for deg som ønsker å utvikle din tro gjennom studier, uten nødvendigvis å kutte bånd til jobb eller gode engasjement i kultur og samfunn. Faktisk drømmer vi om at du kan utvikle din teologiske kompetanse samtidig som du lever som en kristen i en kompleks verden der du er. Det er jo det det handler om!

GODE LÆRERE - SPENNENDE GJESTELÆRERE
Du møter ledere og forelesere som er høyt kvalifiserte med stor innflytelse nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil vi gjennom året få spennende gjestelærere med unik praksiserfaring og kompetanse.

STUDIER MIDT I EN PULSERENDE MENIGHET
Skolen leier lokaler av IMI Kirken i Stavanger og er en del av menighetens pulserende liv. Dette gir oss en unik nærhet og læringsplattform preget av disippelskap og «learning by doing». Videre nyter vi godt av et stort nettverk i IMPULS og AGENDA1 til en rekke ulike menigheter i inn- og utland.

TEOLOGI, LOVSANG OG VEKST
Vår undervisning tar plass i en sammenheng av lovsang hvor vi omfavner det liv Gud har for oss. Vår trening handler ikke bare om kunnskap men også visdom til hjertet. Det handler om å skjønne hva det vil si å elske, og bli elsket av Gud og omsette kunnskapen i praksis i by og nabolag.

SAMFUNNSENGASJEMENT, MISJON OG LEDERSKAP
Vår undervisning følges av praksis i tjeneste. Det er vårt håp at du som student skal oppnå økt forståelse og engasjement for andre. Dette kan gi seg utslag gjennom samfunnsengasjement i Norge eller gjennom tjeneste i misjon og lederskap.